RODO – Centrum Rehabilitacji RehaMaluch

Fundacja RehaMaluch informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO”), jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób fizycznych, dla których Fundacja RehaMaluch jest administratorem danych osobowych.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Fundacja RehaMaluch, ul. Karkonoska 9, 58-535 Miłków lub mailowo: fundacja.rehamaluch@gmail.com (w tytule proszę umieścić Ochrona Danych).

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych.

FUNDACJA REHAMALUCH będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez FUNDACJA REHAMALUCH lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez FUNDACJA REHAMALUCH do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu FUNDACJA REHAMALUCH na podstawie zawartej umowy, w szczególności są to podmioty informatyczne, medyczne, rehabilitacyjne, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, fundacje, do których przynależą rehabilitowani pacjenci, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którym FUNDACJA REHAMALUCH zawarła stosowne umowy.

FUNDACJA REHAMALUCH nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usług rehabilitacyjnych i przetrzymywane, jako historia choroby niezbędna do kontynuowania rehabilitacji w przyszłości, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Ma [Pani/Pan] prawo do:
– żądania od FUNDACJI REHAMALUCH dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych.

Dane osobowe:
1) imiona i nazwisko;
2) imiona i nazwiska rodziców;
3) miejsce i data urodzenia;
4) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkana;
5) historia choroby dostarczona przez opiekunów
6) historia rehabilitacji w fundacji RehaMaluch
7) dane płatnika tzn dane innych fundacji, do których przynależy pacjent oraz subkonto pacjenta.
8) zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług rehabilitacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. FUNDACJA REHAMALUCH nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

FUNDACJA REHAMALUCH informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).